Quando partire

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Australia OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Brasile OK OK         OK OK OK OK OK OK
Comore                   OK    
Costa Rica OK OK OK                  
Egitto (Mar Rosso)       OK OK OK OK   OK OK OK  
Europa del Nord           OK OK   OK      
Filippine                   OK OK OK
Fiji         OK OK OK OK OK OK OK  
Grecia           OK   OK OK      
Hawaii OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  
Hong Kong OK OK OK OK OK         OK OK  
Indonesia           OK OK OK OK      
Isole Caraibiche OK OK OK OK               OK
Isole del Mediterraneo           OK OK OK OK     
Italia (mare)         OK OK OK OK     
Kenya OK OK OK      OK       OK
Madagascar       OK OK OK OK OK OK OK OK
Malaysia Ovest Ovest OK Ovest   OK OK OK OK   Ovest OK
Maldive OK OK   OK OK         OK OK
Mauritius       OK OK OK OK OK OK OK  
Polinesia       OK OK OK OK OK OK   
Scandinavia         OK OK OK OK     
Seychelles       OK      OK OK OK OK
Singapore OK OK OK              
Spagna         OK OK OK OK     
Sri Lanka OK OK OK             OK
Stati Uniti       OK OK OK OK OK OK   
Sud Africa       OK         OK OK
Tanzania OK OK              
Thailandia Ovest Ovest Ovest Est   Est Est Est Est Ovest OK
Zanzibar OK OK OK